အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


Meyer Open Frypan 12461-T
18,000 က်ပ္

Meyer Open Frypan 12461-T

Meyer Open Frypan 12461-T

by W&P Design
18,000 က်ပ္
 • ဆီအနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳေၾကာ္ေလွာ္ႏိုင္ျခင္း
 • non-stick သုတ္လိမ္းထားေသာေၾကာင့္ အိုးကပ္ျခင္းအားကာကြယ္ေပးျခင္း
 • လြယ္ကူစြာ ေဆးေၾကာႏိုင္ျခင္း
 • အပူဒဏ္အားကာကြယ္ႏိုင္ေသာ phenolic handles ပါရွိျခင္း
Meyer Open Frypan 12463-T
24,000 က်ပ္

Meyer Open Frypan 12463-T

Meyer Open Frypan 12463-T

by W&P Design
24,000 က်ပ္
 • ဆီအနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳေၾကာ္ေလွာ္ႏိုင္ျခင္း
 • non-stick သုတ္လိမ္းထားေသာေၾကာင့္ အိုးကပ္ျခင္းအားကာကြယ္ေပးျခင္း
 • လြယ္ကူစြာ ေဆးေၾကာႏိုင္ျခင္း
 • အပူဒဏ္အားကာကြယ္ႏိုင္ေသာ phenolic handles ပါရွိျခင္း
Meyer Square Grill Pan 12469-T

Meyer Square Grill Pan 12469-T

by W&P Design
24,000 က်ပ္
 • ဆီအနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳေၾကာ္ေလွာ္ႏိုင္ျခင္း
 • non-stick သုတ္လိမ္းထားေသာေၾကာင့္ အိုးကပ္ျခင္းအားကာကြယ္ေပးျခင္း
 • လြယ္ကူစြာ ေဆးေၾကာႏိုင္ျခင္း
 • အပူဒဏ္အားကာကြယ္ႏိုင္ေသာ phenolic handles ပါရွိျခင္း
Meyer SaucePan with LID 18885-C/ 15003- C

Meyer SaucePan with LID 18885-C/ 15003- C

by W&P Design
33,600 က်ပ္
 • ဆီအနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ျခင္း
 • အလူမီနီယံအထူသားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • အုိးအျပင္ပိုင္းအား Stainless steel 3လႊာျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • အစင္းရာ၊ ျခစ္ရာမ်ားျဖစ္ျခင္းအား ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ရိုးရိုးမီးဖိုမ်ားတြင္သာမက Oven မ်ားတြင္ပါ 180º အထိအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
Meyer SaucePan with LID 18886-C /16002 C

Meyer SaucePan with LID 18886-C /16002 C

by W&P Design
40,000 က်ပ္
 1. ဆီအနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ျခင္း
 2. အလူမီနီယံအထူသားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 3. အုိးအျပင္ပိုင္းအား Stainless steel 3လႊာျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 4. အစင္းရာ၊ ျခစ္ရာမ်ားျဖစ္ျခင္းအား ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
 5. ရိုးရိုးမီးဖိုမ်ားတြင္သာမက Oven မ်ားတြင္ပါ 180º အထိအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
Meyer Open Skillet 12682-T
22,500 က်ပ္

Meyer Open Skillet 12682-T

Meyer Open Skillet 12682-T

by W&P Design
22,500 က်ပ္
 • ဆီအနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳေၾကာ္ေလွာ္ႏိုင္ျခင္း
 • non-stick သုတ္လိမ္းထားေသာေၾကာင့္ အိုးကပ္ျခင္းအားကာကြယ္ေပးျခင္း
 • လြယ္ကူစြာ ေဆးေၾကာႏိုင္ျခင္း
Meyer Fray Pan 12685-T
39,000 က်ပ္

Meyer Fray Pan 12685-T

Meyer Fray Pan 12685-T

by W&P Design
39,000 က်ပ္
 • ဆီအနည္းငယ္သာ အသံုးျပဳေၾကာ္ေလွာ္ႏိုင္ျခင္း
 • non-stick သုတ္လိမ္းထားေသာေၾကာင့္ အိုးကပ္ျခင္းအားကာကြယ္ေပးျခင္း
 • လြယ္ကူစြာ ေဆးေၾကာႏိုင္ျခင္း
Meyer Fray Pan 12685-T
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္