အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


Tatung Vaccum Flask TVB-300W
14,000 က်ပ္

Tatung Vaccum Flask TVB-300W

Tatung Vaccum Flask TVB-300W

by W&P Design
14,000 က်ပ္
 • Colour – White
 • Capacity – 300mL
 • Material – Stainless Steel
 • Weight _ 0.5kg
 • Warranty - (1) year

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


Tatung TAC-20S Rice Cooker (Green)

Tatung TAC-20S Rice Cooker (Green)

by W&P Design
143,000 က်ပ္
 • ဆန္ (8) လံုးဝင္ဆန္႔ျခင္း
 • စြပ္ျပဳတ္၊ ဆန္ျပဳတ္၊ ဟင္းရည္၊ ဂ်ံဴယာဂု (သို႔) ဆန္လံုးညိဳ တို႔အားခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ျခင္း
 • အိုးအတြင္းသားအား stainless steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ၾကာရွည္အသံုးခံျခင္း
 • ဆန္ခ်ိန္ခြက္ႏွင့္ဇြန္းပါဝင္ျခင္း
 • Warranty - (1) Year
Tatung TAC-20S Rice Cooker (Red)

Tatung TAC-20S Rice Cooker (Red)

by W&P Design
143,000 က်ပ္
 • ဆန္ (8) လံုးဝင္ဆန္႔ျခင္း
 • စြပ္ျပဳတ္၊ ဆန္ျပဳတ္၊ ဟင္းရည္၊ ဂ်ံဴယာဂု (သို႔) ဆန္လံုးညိဳ တို႔အားခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ျခင္း
 • အိုးအတြင္းသားအား stainless steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ၾကာရွည္အသံုးခံျခင္း
 • ဆန္ခ်ိန္ခြက္ႏွင့္ဇြန္းပါဝင္ျခင္း
 • Warranty - (1) year
Tatung Rice Cooker TAC-6G (Red)

Tatung Rice Cooker TAC-6G (Red)

by W&P Design
92,400 က်ပ္
 • ဆန္ (2) လံုးဝင္ဆန္႔ျခင္း
 • warming option ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ခ်က္ျပဳတ္ျပီးေနာက္ အစားအစာမ်ားအားပူေႏြးေစျခင္း
 • ဆန္ျပဳတ္၊ စြပ္ျပဳတ္၊ ဟင္းခ်ဳိမ်ား ႏွင့္ ပင္လယ္စာမ်ားအား ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ျခင္း
 • အိုးအျပင္ပိုင္းအား Aluminium Alloy ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • အိုးအတြင္းပိုင္းကိုေတာ့ Stainless Steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • Warranty (1) year
Tatung Rice Cooker TAC-6G (Green)

Tatung Rice Cooker TAC-6G (Green)

by W&P Design
92,400 က်ပ္
 • ဆန္ (2) လံုးဝင္ဆန္႔ျခင္း
 • warming option ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ခ်က္ျပဳတ္ျပီးေနာက္ အစားအစာမ်ားအားပူေႏြးေစျခင္း
 • ဆန္ျပဳတ္၊ စြပ္ျပဳတ္၊ ဟင္းခ်ဳိမ်ား ႏွင့္ ပင္လယ္စာမ်ားအား ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ျခင္း
 • အိုးအျပင္ပိုင္းအား Aluminium Alloy ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • အိုးအတြင္းပိုင္းကိုေတာ့ Stainless Steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • Warranty (1) Year
Tatung Rice Cooker TAC-6GS (Green)

Tatung Rice Cooker TAC-6GS (Green)

by W&P Design
106,150 က်ပ္
 • ဆန္ (2) လံုးဝင္ဆန္႔ျခင္း
 • Indirect heating နည္းပညာအားအသံုးျပဳထားျခင္း
 • “Keep Warm On/Off” switch ပါရွိျခင္း
 • ထမင္းခ်က္ျခင္း၊ ဆန္ျပဳတ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အသီးအရြက္ႏွင့္ ပင္လယ္စာမ်ားခ်က္ျပဳတ္ျခင္းအျပင္ အျခားအရသာရွိေသာဟင္းလ်ာမ်ားအား ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ျခင္း
 • Warranty (1) Year
Tatung Rice Cooker TAC-6GS (Red)

Tatung Rice Cooker TAC-6GS (Red)

by W&P Design
106,150 က်ပ္
 • ဆန္ (2) လံုးဝင္ဆန္႔ျခင္း
 • Indirect heating နည္းပညာအားအသံုးျပဳထားျခင္း
 • “Keep Warm On/Off” switch ပါရွိျခင္း
 • ထမင္းခ်က္ျခင္း၊ ဆန္ျပဳတ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အသီးအရြက္ႏွင့္ ပင္လယ္စာမ်ားခ်က္ျပဳတ္ျခင္းအျပင္ အျခားအရသာရွိေသာဟင္းလ်ာမ်ားအား ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ျခင္း
 • Warranty (1) Year
Tatung Rice Cooker TAC-10G (Green)

Tatung Rice Cooker TAC-10G (Green)

by W&P Design
111,100 က်ပ္
 • ဆန္ (4) လံုးဝင္ဆန္႕ျခင္း
 • ထမင္းခ်က္ျခင္း၊ ဆန္ျပဳတ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အသီးအရြက္ႏွင့္ ပင္လယ္စာမ်ားအား ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ျခင္း
 • Indirect heating နည္းပညာအားအသံုးျပဳထားျခင္း
 • “Keep Warm On/Off” switch ပါဝင္ျခင္း
 • အိုးအတြင္းသားအား Stain less Steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • Warranty - (1) Year
Tatung Rice Cooker TAC-10G (Green)
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္