လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


CASIO Cash Register SE-G1 (Black)

CASIO Cash Register SE-G1 (Black)

by W&P Design
$218.00

CASIO Cash Register SE-G1

 • လုပ္ငန္းသံုးေငြေရစက္အျဖစ္အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • ေျပစာထုုုတ္ေပးရန္အတြက္ စကၠဴလိပ္ထည့္သြင္းအသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • ပိုက္ဆံသိမ္းဆည္းရန္အတြက္ အံဆြဲပါရွိျခင္း
CASIO Cash Register SE-G1 (Red)

CASIO Cash Register SE-G1 (Red)

by W&P Design
$218.00

CASIO Cash Register SE-G1

 • လုပ္ငန္းသံုးေငြေရစက္အျဖစ္အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • ေျပစာထုုုတ္ေပးရန္အတြက္ စကၠဴလိပ္ထည့္သြင္းအသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • ပိုက္ဆံသိမ္းဆည္းရန္အတြက္ အံဆြဲပါရွိျခင္း
CASIO Cash Register SE-G1 (White)

CASIO Cash Register SE-G1 (White)

by W&P Design
$218.00

CASIO Cash Register SE-G1

 • လုပ္ငန္းသံုးေငြေရစက္အျဖစ္အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • ေျပစာထုုုတ္ေပးရန္အတြက္ စကၠဴလိပ္ထည့္သြင္းအသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • ပိုက္ဆံသိမ္းဆည္းရန္အတြက္ အံဆြဲပါရွိျခင္း
CASIO Cash Register SE-S100-S

CASIO Cash Register SE-S100-S

by W&P Design
$289.00

CASIO Cash Register SE-S100-S

 • 2 lines numeric operator back lit LCD display
 • Compact design
 • 1 station thermal printer
 • SD card slot
 • Paper savings mode
 • Multi-language capability (English, Spanish, French)
CASIO Cash Register SE-S100-S (Gold)

CASIO Cash Register SE-S100-S

 • 2 lines numeric operator back lit LCD display
 • Compact design
 • 1 station thermal printer
 • SD card slot
 • Paper savings mode
 • Multi-language capability (English, Spanish, French)
CASIO Cash Register SE-S100-S (Red)

CASIO Cash Register SE-S100-S

 • 2 lines numeric operator back lit LCD display
 • Compact design
 • 1 station thermal printer
 • SD card slot
 • Paper savings mode
 • Multi-language capability (English, Spanish, French)
CASIO Cash Register SE-S100-S (Silver)

CASIO Cash Register SE-S100-S

 • 2 lines numeric operator back lit LCD display
 • Compact design
 • 1 station thermal printer
 • SD card slot
 • Paper savings mode
 • Multi-language capability (English, Spanish, French)
CASIO Cash Register SE-S100-S (Silver)
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္