အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


OTTO Deep Fryer (DF-375)
65,000 က်ပ္

OTTO Deep Fryer (DF-375)

OTTO Deep Fryer (DF-375)

by W&P Design
65,000 က်ပ္

OTTO Deep Fryer (DF-375)

  • Stainless steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
  • ဆန္ကာခြက္လက္ကိုင္ကို အပူခံ Plastic ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
  • Temperature-Control စနစ္မ်ားပါရွိျခင္း
  • အေညွာ္နံ႕သက္သာေစရန္ Filter ပါရွိျခင္း

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


Otto Blender BE-120
25,000 က်ပ္

Otto Blender BE-120

Otto Blender BE-120

by W&P Design
25,000 က်ပ္
အသံုးျပဳပံု
- ေဖ်ာ္ျခင္း၊ ၾကိတ္ျခင္း
 
 
ပစၥည္းအေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္
 
- ရိုးရွင္းျပီး အသံုးျပဳ သူ မ်ားရင္းႏွီးျပီးေသာ ဒီဇိုင္း
- သံေခ်းမတက္ေသာ စတီးဓားသြား
- အေႏွးအျမန္ ခ်ိန္လို ့ရမည့္ ခလုတ္ ၂ ခုႏွင့္ ေခတၱရပ္ရန္ ခလုတ္ပါဝင္ျခင္း
- ေမာ္တာ သက္တမ္းၾကာရွည္ရန္ circuit breaker
- အလြယ္တကူ ျဖဳတ္ယူ သန္ ့ရွင္းႏိုင္ျခင္း
- ၁ လီတာ ပမဏရွိ အစားအစာမ်ားကို ေဖ်ာ္ျခင္း ၾကိတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း
- မီးအား 350W 220V 50Hz.
Otto Blender BE-120
25,000 က်ပ္

Otto Blender BE-120

Otto Blender BE-120

by W&P Design
25,000 က်ပ္
အသံုးျပဳပံု
- ေဖ်ာ္ျခင္း၊ ၾကိတ္ျခင္း
 
 
ပစၥည္းအေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္
 
- ရိုးရွင္းျပီး အသံုးျပဳ သူ မ်ားရင္းႏွီးျပီးေသာ ဒီဇိုင္း
- သံေခ်းမတက္ေသာ စတီးဓားသြား
- အေႏွးအျမန္ ခ်ိန္လို ့ရမည့္ ခလုတ္ ၂ ခုႏွင့္ ေခတၱရပ္ရန္ ခလုတ္ပါဝင္ျခင္း
- ေမာ္တာ သက္တမ္းၾကာရွည္ရန္ circuit breaker
- အလြယ္တကူ ျဖဳတ္ယူ သန္ ့ရွင္းႏိုင္ျခင္း
- ၁ လီတာ ပမဏရွိ အစားအစာမ်ားကို ေဖ်ာ္ျခင္း ၾကိတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း
- မီးအား 350W 220V 50Hz.

 

Otto Blender BE-120
25,000 က်ပ္

Otto Blender BE-120

Otto Blender BE-120

by W&P Design
25,000 က်ပ္

ေဖာ္ျပခ်က္အညႊန္း (MM)

အသံုးျပဳပံု
- ေဖ်ာ္ျခင္း၊ ၾကိတ္ျခင္း
 
 
ပစၥည္းအေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္
 
- ရိုးရွင္းျပီး အသံုးျပဳ သူ မ်ားရင္းႏွီးျပီးေသာ ဒီဇိုင္း
- သံေခ်းမတက္ေသာ စတီးဓားသြား
- အေႏွးအျမန္ ခ်ိန္လို ့ရမည့္ ခလုတ္ ၂ ခုႏွင့္ ေခတၱရပ္ရန္ ခလုတ္ပါဝင္ျခင္း
- ေမာ္တာ သက္တမ္းၾကာရွည္ရန္ circuit breaker
- အလြယ္တကူ ျဖဳတ္ယူ သန္ ့ရွင္းႏိုင္ျခင္း
- ၁ လီတာ ပမဏရွိ အစားအစာမ်ားကို ေဖ်ာ္ျခင္း ၾကိတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း
- မီးအား 350W 220V 50Hz.

 

Otto Blender BE 120A
26,000 က်ပ္

Otto Blender BE 120A

Otto Blender BE 120A

by W&P Design
26,000 က်ပ္

အသံုးျပဳပံု

- အသီးေဖ်ာ္ ၾကိတ္ျခင္း၊ အေျခာက္ၾကိတ္ျခင္း

 

ပစၥည္းအေၾကာင္းအရာ

 ရိုးရွင္းျပီး အသံုးျပဳ သူ မ်ားရင္းႏွီးျပီးေသာ ဒီဇိုင္း

-  သံေခ်းမတက္ေသာ စတီးဓားသြား

- Start, Stop ခလုတ္ ႏွင့္အတူ Pulse ခလုတ္ပါရွိျခင္း

- ေမာ္တာ သက္တမ္းၾကာရွည္ရန္ circuit breaker

- အလြယ္တကူ ျဖဳတ္ယူ သန္ ့ရွင္းႏိုင္ျခင္း

- ၁ လီတာ ပမဏရွိ အစားအစာမ်ားကို ေဖ်ာ္ျခင္း ၾကိတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း

- မီးအား 350W 220V 50Hz.
Otto Blender BE 120A
26,000 က်ပ္

Otto Blender BE 120A

Otto Blender BE 120A

by W&P Design
26,000 က်ပ္

အသံုးျပဳပံု

- အသီးေဖ်ာ္ ၾကိတ္ျခင္း၊ အေျခာက္ၾကိတ္ျခင္း

 

ပစၥည္းအေၾကာင္းအရာ

 ရိုးရွင္းျပီး အသံုးျပဳ သူ မ်ားရင္းႏွီးျပီးေသာ ဒီဇိုင္း

-  သံေခ်းမတက္ေသာ စတီးဓားသြား

- Start, Stop ခလုတ္ ႏွင့္အတူ Pulse ခလုတ္ပါရွိျခင္း

- ေမာ္တာ သက္တမ္းၾကာရွည္ရန္ circuit breaker

- အလြယ္တကူ ျဖဳတ္ယူ သန္ ့ရွင္းႏိုင္ျခင္း

- ၁ လီတာ ပမဏရွိ အစားအစာမ်ားကို ေဖ်ာ္ျခင္း ၾကိတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း

- မီးအား 350W 220V 50Hz.
OTTO Blender BE 122
26,000 က်ပ္

OTTO Blender BE 122

OTTO Blender BE 122

by W&P Design
26,000 က်ပ္

အသံုးျပဳပံု

- အသီးေဖ်ာ္ ၾကိတ္ျခင္း၊ အေျခာက္ၾကိတ္ျခင္း

 

ပစၥည္းအေၾကာင္းအရာ

 ရိုးရွင္းျပီး အသံုးျပဳ သူ မ်ားရင္းႏွီးျပီးေသာ ဒီဇိုင္း

-  သံေခ်းမတက္ေသာ စတီးဓားသြား

- အေႏွးအျမန္ ခ်ိန္လို ့ရမည့္ ခလုတ္ ၂။ Pulse ခလုတ္ တခု၊ Start, Stop ခလုတ္ ၂ ခုပါဝင္ျခင္း

- ေမာ္တာ သက္တမ္းၾကာရွည္ရန္ circuit breaker

- အလြယ္တကူ ျဖဳတ္ယူ သန္ ့ရွင္းႏိုင္ျခင္း

- ၁.၅ လီတာ ပမဏရွိ အစားအစာမ်ားကို ေဖ်ာ္ျခင္း ၾကိတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း

- မီးအား 350W 220V 50Hz.
OTTO Blender BE 122
26,000 က်ပ္

OTTO Blender BE 122

OTTO Blender BE 122

by W&P Design
26,000 က်ပ္

အသံုးျပဳပံု

- အသီးေဖ်ာ္ ၾကိတ္ျခင္း၊ အေျခာက္ၾကိတ္ျခင္း

 

ပစၥည္းအေၾကာင္းအရာ

 ရိုးရွင္းျပီး အသံုးျပဳ သူ မ်ားရင္းႏွီးျပီးေသာ ဒီဇိုင္း

-  သံေခ်းမတက္ေသာ စတီးဓားသြား

- အေႏွးအျမန္ ခ်ိန္လို ့ရမည့္ ခလုတ္ ၂။ Pulse ခလုတ္ တခု၊ Start, Stop ခလုတ္ ၂ ခုပါဝင္ျခင္း

- ေမာ္တာ သက္တမ္းၾကာရွည္ရန္ circuit breaker

- အလြယ္တကူ ျဖဳတ္ယူ သန္ ့ရွင္းႏိုင္ျခင္း

- ၁.၅ လီတာ ပမဏရွိ အစားအစာမ်ားကို ေဖ်ာ္ျခင္း ၾကိတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း

- မီးအား 350W 220V 50Hz.
OTTO Blender BE 122
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္