အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


Xiaomi Mi USB Portable Fan (Blue)
Xiaomi Mi USB Portable Fan (White)
Xiaomi Mi LED Portable Light (Blue)

Xiaomi Mi LED Portable Light (Blue)

by W&P Design
6,000 က်ပ္

Xiaomi Mi LED Portable Light

 • Model – Mi LED Portable USB Light
 • Power – 2.5W
 • Voltage – 5V
 • Compatibility – Any device with a USB Port
 • Color of Light – Neutral White, 4500K
 • Number of LED – 6 pcs
 • Size – 199 x 17 x 9 mm
 • Material – Soft-touch, rubberized plastic
 • Feature – Flexible Leg, smooth illumination
Xiaomi Mi LED Portable Light (Green)

Xiaomi Mi LED Portable Light (Green)

by W&P Design
6,000 က်ပ္

Xiaomi Mi LED Portable Light

 • Model – Mi LED Portable USB Light
 • Power – 2.5W
 • Voltage – 5V
 • Compatibility – Any device with a USB Port
 • Color of Light – Neutral White, 4500K
 • Number of LED – 6 pcs
 • Size – 199 x 17 x 9 mm
 • Material – Soft-touch, rubberized plastic
 • Feature – Flexible Leg, smooth illumination
Xiaomi Mi LED Portable Light (Orange)

Xiaomi Mi LED Portable Light (Orange)

by W&P Design
6,000 က်ပ္

Xiaomi Mi LED Portable Light

 • Model – Mi LED Portable USB Light
 • Power – 2.5W
 • Voltage – 5V
 • Compatibility – Any device with a USB Port
 • Color of Light – Neutral White, 4500K
 • Number of LED – 6 pcs
 • Size – 199 x 17 x 9 mm
 • Material – Soft-touch, rubberized plastic
 • Feature – Flexible Leg, smooth illumination
Xiaomi Mi LED Portable Light (Pink)

Xiaomi Mi LED Portable Light (Pink)

by W&P Design
6,000 က်ပ္

Xiaomi Mi LED Portable Light

 • Model – Mi LED Portable USB Light
 • Power – 2.5W
 • Voltage – 5V
 • Compatibility – Any device with a USB Port
 • Color of Light – Neutral White, 4500K
 • Number of LED – 6 pcs
 • Size – 199 x 17 x 9 mm
 • Material – Soft-touch, rubberized plastic
 • Feature – Flexible Leg, smooth illumination
Xiaomi Mi LED Portable Light (White)

Xiaomi Mi LED Portable Light (White)

by W&P Design
6,000 က်ပ္

Xiaomi Mi LED Portable Light

 • Model – Mi LED Portable USB Light
 • Power – 2.5W
 • Voltage – 5V
 • Compatibility – Any device with a USB Port
 • Color of Light – Neutral White, 4500K
 • Number of LED – 6 pcs
 • Size – 199 x 17 x 9 mm
 • Material – Soft-touch, rubberized plastic
 • Feature – Flexible Leg, smooth illumination

TV Cameras ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား


Xiaomi 55” TV Sound bar System Subwoofer

Xiaomi 55” TV Sound bar System Subwoofer

by W&P Design
950,000 က်ပ္

Xiaomi 55” TV Sound bar System Subwoofer

 • မ်က္စိအားထိခိုက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏုိ္င္ျခင္း၊ 
 • အသံစနစ္အားအထုူးေကာင္မြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခငး္။
 • 3D စနစ္ရုပ္ထြက္ေၾကာင့္ ၾကည့္ရႈသူမ်ားအား စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည့္အဝခံစားႏုိ္င္ျခငး္။ 
Xiaomi 60” TV Sound bar System Subwoofer

Xiaomi 60” TV Sound bar System Subwoofer

by W&P Design
1,110,000 က်ပ္

Xiaomi 60” TV Sound bar System Subwoofer

 • မ်က္စိအားထိခိုက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏုိ္င္ျခင္း၊ 
 • အသံစနစ္အားအထုူးေကာင္မြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခငး္။
 • 3D စနစ္ရုပ္ထြက္ေၾကာင့္ ၾကည့္ရႈသူမ်ားအား စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည့္အဝခံစားႏုိ္င္ျခငး္။ 
Xiaomi 70” TV Sound bar System Subwoofer

Xiaomi 70” TV Sound bar System Subwoofer

by W&P Design
1,790,000 က်ပ္

Xiaomi 70” TV Sound bar System Subwoofer

 • မ်က္စိအားထိခိုက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏုိ္င္ျခင္း၊ 
 • အသံစနစ္အားအထုူးေကာင္မြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခငး္။
 • 3D စနစ္ရုပ္ထြက္ေၾကာင့္ ၾကည့္ရႈသူမ်ားအား စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည့္အဝခံစားႏုိ္င္ျခငး္။ 
32” Mi TV 4A
305,000 က်ပ္

32” Mi TV 4A

32” Mi TV 4A

by W&P Design
305,000 က်ပ္

32” Mi TV 4A

 • 32" ရိွ၍ ျမင္ကြင္းအား ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာျမင္ေတြ႕ရျခင္း၊ 
 • မ်က္လံုးအားကာကြယ္ေပးထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ျခင္း။ 
 • မိမိဖုနး္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အသံုးျပဳၽႏိုင္ျခင္း။ 
 • အေလးခ်ိန္ေပါ့ပါးျခင္းေၾကာင့္ အလြယ္တကူသယ္ေဆာင္ ေရြ႔ေျပာင္းေပးႏိုင္ျခင္း။ 
43” MI TV 4A
630,000 က်ပ္

43” MI TV 4A

43” MI TV 4A

by W&P Design
630,000 က်ပ္

43” Mi TV 4A

 • 43" ရိွ၍ ျမင္ကြင္းအား ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာျမင္ေတြ႕ရျခင္း၊ 
 • မ်က္လံုးအားကာကြယ္ေပးထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ျခင္း။ 
 • မိမိဖုနး္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အသံုးျပဳၽႏိုင္ျခင္း။ 
49” MI TV 4A
735,000 က်ပ္

49” MI TV 4A

49” MI TV 4A

by W&P Design
735,000 က်ပ္

49” Mi TV 4A

 • 49" ရိွ၍ ျမင္ကြင္းအား ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာျမင္ေတြ႕ရျခင္း၊ 
 • မ်က္လံုးအားကာကြယ္ေပးထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ျခင္း။ 
 • မိမိဖုနး္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အသံုးျပဳၽႏိုင္ျခင္း။ 
 • အေလးခ်ိန္ေပါ့ပါးျခင္း။ 
55” MI TV 4A
895,000 က်ပ္

55” MI TV 4A

55” MI TV 4A

by W&P Design
895,000 က်ပ္

55” Mi TV 4A

 • 55" ရိွ၍ ျမင္ကြင္းအား ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာျမင္ေတြ႕ရျခင္း၊ 
 • မ်က္လံုးအားကာကြယ္ေပးထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ျခင္း။ 
 • မိမိဖုနး္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အသံုးျပဳၽႏိုင္ျခင္း။ 
 • Resolution 3840*2160 ျဖင့္ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာေၾကာင့္ ရုပ္ထြက္အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ျခင္း။ 

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


Xiaomi Vacuum Cleaner
413,000 က်ပ္

Xiaomi Vacuum Cleaner

Xiaomi Vacuum Cleaner

by W&P Design
413,000 က်ပ္

Vacuum Cleaner

 • ေလထုအားသန္႔စင္ေပး၍ က်န္းမားေရးအတြက္ အထူးအဆင္ေျပသင့္ေလ်ာ္ညီညႊတ္ျခင္း။ 
 • ပတ္ဝန္းက်င္အား ေျခာက္ေသြ႕မႈစနစ္ေပးစြမ္းႏိ္ုင္ျခင္း။ 
 • မိမိဖုန္းႏွင့္ အလြယ္တကူစက္၏သြားလားျခင္းအားထိန္းခ်ဴပ္ထားႏိုင္ျခင္း။ 
Mi Table Lamp
45,000 က်ပ္

Mi Table Lamp

Mi Table Lamp

by W&P Design
45,000 က်ပ္

Mi Table Lamp

 • Light အမ်ိဳးအစား ၄ မ်ိဳးအတြင္းထည့္သြင္းျပဳလုပ္ထားျခင္း

မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ တဘလက္မ်ား


Redmi 4A (2+16GB)
121,000 က်ပ္

Redmi 4A (2+16GB)

Redmi 4A (2+16GB)

by W&P Design
121,000 က်ပ္
 • CPU – 1.4GHz quad-core
 • Size – 5.00inches
 • Resolution – 720 x 1280
 • SIM  - Dual Sim
 • Type – IPS LCD
 • Weight – 131g
Redmi 4 (RAM 2GB +ROM16GB)
149,000 က်ပ္

Redmi 4 (RAM 2GB +ROM16GB)

Redmi 4 (RAM 2GB +ROM16GB)

by W&P Design
149,000 က်ပ္
 • CPU – 1.4GHz Octa-core
 • SIM – Dual sim
 • Type – IPS LCD
 • Size – 5.0 inches
 • Camera – Rear camera 13 megapixesl, front camera 5 megapixels
 • Warranty – One year warranty
Redmi 4 (RAM 2GB +ROM 32GB)
205,000 က်ပ္

Redmi 4 (RAM 2GB +ROM 32GB)

Redmi 4 (RAM 2GB +ROM 32GB)

by W&P Design
205,000 က်ပ္
 • CPU – 1.4GHz Octa-core
 • SIM – Dual sim
 • OS –Android
 • Type – IPS LCD
 • Size – 5.0 inches
Redmi Note 4 (RAM 3GB, ROM 32GB)

Redmi Note 4 (RAM 3GB, ROM 32GB)

by W&P Design
229,000 က်ပ္
 • CPU – 2.0GHz ,Octa – Core
 • SIM – Dual sim (4G)
 • Type – IPS LCD
 • Size – 5.5inches
 • OS – Android
 • Memory – 3GB, 32GB (Expanded external micro SD card up to 128GB)
Redmi Note 4 (RAM 3GB, ROM 32GB)

Redmi Note 4 (RAM 3GB, ROM 32GB)

by W&P Design
229,000 က်ပ္
 • CPU – 2.0GHz ,Octa – Core
 • SIM – Dual sim (4G)
 • Type – IPS LCD
 • Size – 5.5inches
 • OS – Android
 • Memory – 3GB, 32GB (Expanded external micro SD card up to 128GB)
Redmi Note 4 (RAM 3GB, ROM 32GB)

Redmi Note 4 (RAM 3GB, ROM 32GB)

by W&P Design
209,000 က်ပ္
 • CPU – 2.0GHz ,Octa – Core
 • SIM – Dual sim (4G)
 • Type – IPS LCD
 • Size – 5.5inches
 • OS – Android
 • Memory – 3GB, 32GB (Expanded external micro SD card up to 128GB)
Redmi Note 4 (RAM 3GB , ROM 64GB)

Redmi Note 4 (RAM 3GB , ROM 64GB)

by W&P Design
259,000 က်ပ္
 • CPU – Deca – core 2.1GHz
 • SIM – Dual sim
 • GPU – Adreno 506
 • Size – 5.5 inch
 • Display Type – IPS
Redmi Note 4 (RAM 3GB , ROM 64GB)
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္