ကစားစရာႏွင့္ ကေလးပစၥည္းမ်ား


Wesser Bottle & Nipple Brush with Sponge Tip

Wesser Bottle & Nipple Brush with Sponge Tip

by W&P Design
4,900 က်ပ္

Wesser Bottle & Nipple Brush with Sponge Tip (WEBB0001)

 • - ႏို႔ဗူးႏွင့္ ႏုိ႔သီးေခါင္း ေဆးေၾကာတံ(၂)မ်ိဳးပါရွိျခင္း
 • - ႏုိ႔ဗူးအတြင္းပုိင္းကုိ ထိေရာက္စြာ သန္႔စင္ေပးႏုိင္ျခင္း 
 • - အရည္ေသြးျမင့္ေရျမဳပ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • - ႏုိ႔ဗူးတြင္အစင္းရာမ်ား မျဖစ္ေစႏုိင္ျခင္း
 • - လက္ကိုင္တံအရွည္ပါရွိျပီး လွည့္၍သုံးႏုိင္ျခင္း
Wesser Nano Silver Feeding Bottle 60ml

Wesser Nano Silver Feeding Bottle 60ml

by W&P Design
6,900 က်ပ္

Wesser Nano Silver Feeding Bottle 60ml (WEFB0001)

 • - ကုိရီးယား ေနာက္ဆုံးေပၚအဆင့္ျမင့္ Nano Silver နည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • - ဘက္တီးရီးယားေရာဂါပုိးမႊားမ်ားကုိ 99.9% ကင္းစင္ေပးႏုိင္ျခင္း
 • - ႏုိ႔ဗူးအတြင္း အနံ႔အသက္မ်ား မထြက္ေစျခင္း
 • - FDA အသိအမွတ္ျပဳ ဆီလီကြန္ႏုိ႔သီးေခါင္းပါရွိျခင္း
 • - ကေလးငယ္မ်ားအား ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလ်ွာေရာဂါမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္း
Wesser Nano Silver Feeding Bottle 120ml

Wesser Nano Silver Feeding Bottle 120ml

by W&P Design
8,300 က်ပ္

Wesser Nano Silver Feeding Bottle 120ml (WEFB0001)

 • - ကုိရီးယား ေနာက္ဆုံးေပၚအဆင့္ျမင့္ Nano Silver နည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • - ဘက္တီးရီးယားေရာဂါပုိးမႊားမ်ားကုိ 99.9% ကင္းစင္ေပးႏုိင္ျခင္း
 • - ႏုိ႔ဗူးအတြင္း အနံ႔အသက္မ်ား မထြက္ေစျခင္း
 • - FDA အသိအမွတ္ျပဳ ဆီလီကြန္ႏုိ႔သီးေခါင္းပါရွိျခင္း
 • - ကေလးငယ္မ်ားအား ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလ်ွာေရာဂါမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္း
Wesser Nano Silver Feeding Bottle 250ml

Wesser Nano Silver Feeding Bottle 250ml

by W&P Design
9,400 က်ပ္

Wesser Nano Silver Feeding Bottle 250ml (WEFB0001)

 • - ကုိရီးယား ေနာက္ဆုံးေပၚအဆင့္ျမင့္ Nano Silver နည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • - ဘက္တီးရီးယားေရာဂါပုိးမႊားမ်ားကုိ 99.9% ကင္းစင္ေပးႏုိင္ျခင္း
 • - ႏုိ႔ဗူးအတြင္း အနံ႔အသက္မ်ား မထြက္ေစျခင္း
 • - FDA အသိအမွတ္ျပဳ ဆီလီကြန္ႏုိ႔သီးေခါင္းပါရွိျခင္း
 • - ကေလးငယ္မ်ားအား ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလ်ွာေရာဂါမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္း
Wesser Baby Oral Care 80g
8,500 က်ပ္

Wesser Baby Oral Care 80g

Wesser Baby Oral Care 80g

by W&P Design
8,500 က်ပ္

Wesser Baby Oral Care 80g (WEOC0001)

 • လွ်ာမ်ား၊ သြားမ်ားနွင့္ ခံတြင္းအစရွိသည္တို႕ကို သန္႕စင္ေပးနိုင္ျခင္း
 • ဆီလီကြန္သြားတိုက္တံပါရွိျခင္း
 • တစ္ေန႕လွ်င္ ၂ၾကိမ္ မွ ၃ၾကိမ္အထိ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • ပါးစပ္မွအနံ႕ဆိုးထြက္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးျခင္း