ကစားစရာႏွင့္ ကေလးပစၥည္းမ်ား


Vtech Sort & Discover Drum
42,000 က်ပ္

Vtech Sort & Discover Drum

Vtech Sort & Discover Drum

by W&P Design
42,000 က်ပ္

VTech Sort & Discover Drum (BBVTF185103)

 •  (၁)ႏွစ္ မွ (၃)ႏွစ္ အရြယ္အတြက္ သင့္ေတာ္ျခင္း
 •  ဗုံတီးသလုိတီးေဆာ့ပါက သီခ်င္းသံမ်ားထြက္လာေစျခင္း
 • 3 sing-along songs ႏွင့္ 30 melodies တုိ႔ပါဝင္ျခင္း
 •  အသုံးမျပဳပဲထားပါက အလုိအေလ်ာက္ပိတ္ေပးသြားျခင္း
 • AAA ဘက္ထရီ ႏွစ္လုံးထည့္၍သုံးရျခင္း
VTech Connect-A-Pillar
48,000 က်ပ္

VTech Connect-A-Pillar

VTech Connect-A-Pillar

by W&P Design
48,000 က်ပ္

VTech Connect-A-Pillar (BBVTF191103)

 • (၁)ႏွစ္ မွ (၃)ႏွစ္ အရြယ္အတြက္ သင့္ေတာ္ျခင္း
 • AA ဘက္ထရီ ႏွစ္လုံးထည့္၍သုံးရျခင္း
 • အရုပ္ငယ္ေလးမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိဆက္ျခင္းျဖင့္ မ်က္လုံးႏွင့္လက္ စည္းခ်က္ညီစြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈကုိ တုိးတက္ေစျခင္း
 • အေရာင္၊ ပုံပန္းသဏၭာန္၊ တိရစၧာန္၊နံပါတ္မ်ားကုိ သင္ၾကားေပးျခင္း
VTech Peek-A-Book Pink
33,000 က်ပ္

VTech Peek-A-Book Pink

VTech Peek-A-Book Pink

by W&P Design
33,000 က်ပ္

VTech Peek-A-Book Pink (BBVTF60813)

 • (၃)လ မွ (၂)ႏွစ္ အရြယ္အတြက္ သင့္ေတာ္ျခင္း
 • ကေလးငယ္မ်ား ၾကဳိက္ႏွစ္သက္သည့္ nursery rhymes သီခ်င္း(၆)ပုဒ္ ပါဝင္ျခင္း
 • မီးေရာင္မ်ား လင္းျခင္း
VTech Peek-A-Book Pink
33,000 က်ပ္

VTech Peek-A-Book Pink

VTech Peek-A-Book Pink

by W&P Design
33,000 က်ပ္

VTech Peek-A-Book Pink (BBVTF60803)

 • (၃)လ မွ (၂)ႏွစ္ အရြယ္အတြက္ သင့္ေတာ္ျခင္း
 • ကေလးငယ္မ်ား ၾကဳိက္ႏွစ္သက္သည့္ nursery rhymes သီခ်င္း(၆)ပုဒ္ ပါဝင္ျခင္း
 • မီးေရာင္မ်ား လင္းျခင္း
VTech Sort & Learn Car
38,000 က်ပ္

VTech Sort & Learn Car

VTech Sort & Learn Car

by W&P Design
38,000 က်ပ္

VTech Sort & Learn Car (BBVTF70103)

 • (၁)ႏွစ္ မွ (၃)ႏွစ္ အရြယ္အတြက္ သင့္ေတာ္ျခင္း
 • နံပါတ္ 1 to 5 ပုံသဏၭာန္အတုံးေလးမ်ားကုိ မွန္ကန္ေအာင္လုိက္ထည့္ေပးရျခင္း
 • အေရာင္၊ ပုံပန္းသဏၭာန္၊ နံပါတ္မ်ားကုိ သင္ၾကားေပးျခင္း
 • AA ဘက္ထရီ ႏွစ္လုံးထည့္၍သုံးရျခင္း
VTech Learn & Dance Interactive Zoo

VTech Learn & Dance Interactive Zoo

by W&P Design
36,000 က်ပ္

VTech Learn & Dance Interactive Zoo (BBVTF78500)

 • (၆)လ မွ (၃)ႏွစ္ အရြယ္အတြက္ သင့္ေတာ္ျခင္း
 • တိစၧာန္၊ အေရာင္တုိ႔ကုိ သင္ၾကားေပးျခင္း
 • ခလုတ္အဝါကုိေရြ့ ျခင္းျဖင့္ ေမ်ာက္ရုပ္အား လႈပ္ရွားကခုန္ ေစႏုိင္ျခင္း
 • ကေလးမ်ားၾကဳိက္ႏွစ္သက္သည့္ သီခ်င္းမ်ား ပါဝင္ျခင္း
 • မီးေရာင္ေလးမ်ား လင္းျခင္း
VTech Lullaby Teddy Projector Pink

VTech Lullaby Teddy Projector Pink

by W&P Design
35,000 က်ပ္

VTech Lullaby Teddy Projector Pink (BBVTF100053)

 • ေမြးကင္းစကေလးငယ္မွစ၍ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း
 •  ကေလးညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ မ်က္ႏွာက်က္ေပၚတြင္ အရုပ္ေလးမ်ားလင္းျခင္း
 • သားေခ်ာ့ေတးအျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း
 • အခ်ိန္ (၅)မိနစ္သုိ႔ (၁၀)မိနစ္ timer ေပးႏုိင္ျခင္း
VTech Lullaby Teddy Projector Pink
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္