ကစားစရာႏွင့္ ကေလးပစၥည္းမ်ား


Little Bean Sterilizer and Warmer Combo (Feeding

Little Bean Sterilizer and Warmer Combo (Feeding

by W&P Design
72,000 က်ပ္

Little Bean Sterilizer + Warmer Combo (LBBEF-SC808AG2)

 • ႏုိ႔ဗူးေပါင္းစက္ႏွင့္ ႏုိ႔ဗူးေႏႊးစက္ (၂)မ်ဳိး ပါဝင္ျခင္း
 • ဘက္တီးရီးယားေရာဂါပုိးမႊားမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးႏုိင္ျခင္း
 • ႏုိ႔သီးေခါင္း၊ ခ်ဳိလိမ္၊ feeding accessories မ်ားကုိလည္း ေပါင္းႏုိင္ျခင္း
 • ႏုိ႔ဗူးႏွင့္ ကေလးအစားအစာမ်ားကုိ အပူျပန္ေပးသည့္ေႏႊးစက္
 • အစာေႏႊးရန္ခြက္ပါရွိျခင္း
 • AC 220 - 240 V, 50/60Hz, 500W
Little Bean Sterilizer (Feeding Bottle)

Little Bean Sterilizer (Feeding Bottle)

by W&P Design
34,000 က်ပ္

Little Bean Sterilizer (LBBEF-SC210A)

 • - ႏုိ႔ဗူးေပါင္းစက္ (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိ႔ဗူးေႏႊးစက္အျဖစ္ ႏွွစ္မ်ဳိးအသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း
 • - ႏုိ႔ဗူး(၂)ဗူး အရြယ္အစားမေရြးကုိ ေရေႏြးေငြ႔ျဖင့္ ပုိးသတ္ေပါင္းႏုိင္ျခင္း
 • - ဘက္တီးရီးယားေရာဂါပုိးမႊားမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးႏုိင္ျခင္း
 • - ႏုိ႔သီးေခါင္း၊ ခ်ဳိလိမ္၊ feeding accessories မ်ားကုိလည္း ေပါင္းႏုိင္ျခင္း
Little Bean Home and Car Bottle Warmer

Little Bean Home and Car Bottle Warmer

by W&P Design
37,000 က်ပ္

Little Bean Home & Car Bottle Warmer (LBBEF-BW208)

 • - ေနအိမ္ႏွင့္ ကားေပၚတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ႏုိ႔ဗူးႏွင့္ ကေလးအစာေႏႊးစက္
 • - ကားေပၚတြင္သုံးရန္ ကားadapter ပါရွိျခင္း (ေဆးလိပ္မီးေပါက္ေနရာ)
 • - ကေလးအစားအစာမ်ားကုိေႏႊးရန္ အစာထည့္ခြက္ပါရွိျခင္း
 • - ႏုိ႔ဗူးအရြယ္အစားမေရြးသုံးႏုိင္ျခင္း
Little Bean Home Bottle Warmer

Little Bean Home Bottle Warmer

by W&P Design
20,000 က်ပ္

Little Bean Home Warmer (LBBEF-HW215)

 • - ေနအိမ္တြင္အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ႏုိ႔ဗူးႏွင့္ ကေလးအစာေႏႊးစက္
 • - ႏုိ႔ဗူးအရြယ္အစားမေရြးသုံးႏုိင္ျခင္း
 • - ေရထည့္၍သုံးရျခင္း
 • - ကေလးအစားအစာမ်ားကုိေႏႊးရန္ အစာထည့္ခြက္ပါရွိျခင္း
Little Bean Multi-function Food Processor

Little Bean Multi-function Food Processor

by W&P Design
74,000 က်ပ္

Little Bean Multi-function Food Processor (LBBEF-BFS504)

 • - အစာေပါင္းစက္ (steamer) ႏွင့္ အစာၾကိတ္စက္ (blender) ႏွစ္မ်ဳိးတြဲလ်က္ပါရွိျခင္း
 • - အစာေပါင္းစက္တြင္ အလုိအေလ်ာက္ပိတ္ေပးသည့္ Auto off စနစ္ပါရွိျခင္း
 • - Stainless steel blade ကုိအသုံးျပဳထားျခင္း
 • - အစာၾကိတ္စက္တြင္ lock ပါရွိျခင္း
Little Bean Food Cooker
49,000 က်ပ္

Little Bean Food Cooker

Little Bean Food Cooker

by W&P Design
49,000 က်ပ္

Little Bean Food Cooker (LBBEF-FC601)

 • - ကေလးအစားအစာမ်ားခ်က္ျပဳတ္ရန္ အထူးသင့္ေတာ္သည့္ ေၾကြေပါင္းအုိး
 • - ေၾကြေပါင္းအုိးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အုိးတူးကပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း
 • - အပူခံႏုိင္သည့္ ဖန္အဖုံးပါရွိျပီး အတြင္းသုိ႔လည္းလွမ္းၾကည့္ႏုိင္ျခင္း
 • - ထမင္း၊ ဟင္း၊ ဆန္ျပဳတ္၊ စြပ္ျပဳတ္စသည္တုိ႔ကုိ မိမိၾကဳိက္ႏွစ္သက္သလုိ ခ်က္ျပဳတ္ႏုိင္ျခင္း
Little Bean Foldable Booster Seat

Little Bean Foldable Booster Seat

by W&P Design
45,000 က်ပ္

Little Bean Foldable Booster Seat (LBBEF-BS4005)

 • - ခါးပတ္ပါရွိသျဖင့္ ကေလးအတြက္ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရျခင္း
 • - လူၾကီးထုိင္ခုံေပၚတြင္တင္၍လည္း အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း
 • - ထုိင္ခုံအားေခါက္၍ အလြယ္တကူသယ္ေဆာင္သြားႏုိင္ျခင္း
 • - သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရန္ လြယ္ကူျခင္း
Little Bean Foldable Booster Seat
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္