အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


LC (Love Cook) Fry Pan PM_FPP001

LC (Love Cook) Fry Pan PM_FPP001

by W&P Design
42,000 က်ပ္
 • ဆီလံုးဝမပါ (သို႔) ဆီနည္းနည္းျဖင့္သံုး၍ရျခင္း
 • အဆင့္ျမင့္ Titanium Non-stick coating ေၾကာင့္အိုးမကပ္ျခင္း
 • အလြယ္တကူေဆးေၾကာ၍ရျခင္း
 • မည္သည့္မီးဖိုႏွင့္မဆို အသံုးျပဳ၍ရျခင္း
 • ပန္းကန္ေဆးစက္ (Diswasher) ျဖင့္လည္း ေဆးေၾကာ၍ရျခင္း
 • အလႊာ ၆လႊာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္အသံုးခံျခင္း
 • သာမန္အိုးမ်ားထက္ အပူရွိန္ကိုပိုမိုထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အသားဟင္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ႏူးအိေစျခင္း
LC (Love Cook) Fry Pan PM_FPW001

LC (Love Cook) Fry Pan PM_FPW001

by W&P Design
42,000 က်ပ္
 • ဆီလံုးဝမပါ (သို႔) ဆီနည္းနည္းျဖင့္သံုး၍ရျခင္း
 • အဆင့္ျမင့္ Titanium Non-stick coating ေၾကာင့္အိုးမကပ္ျခင္း
 • အလြယ္တကူေဆးေၾကာ၍ရျခင္း
 • မည္သည့္မီးဖိုႏွင့္မဆို အသံုးျပဳ၍ရျခင္း
 • ပန္းကန္ေဆးစက္ (Diswasher) ျဖင့္လည္း ေဆးေၾကာ၍ရျခင္း
 • အလႊာ ၆လႊာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္အသံုးခံျခင္း
 • သာမန္အိုးမ်ားထက္ အပူရွိန္ကိုပိုမိုထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အသားဟင္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ႏူးအိေစျခင္း

 

LC (Love Cook) Wok Pan PM_WPP01

LC (Love Cook) Wok Pan PM_WPP01

by W&P Design
52,000 က်ပ္
 • ဆီလံုးဝမပါ (သို႔) ဆီနည္းနည္းျဖင့္သံုး၍ရျခင္း
 • အဆင့္ျမင့္ Titanium Non-stick coating ေၾကာင့္အိုးမကပ္ျခင္း
 • အလြယ္တကူေဆးေၾကာ၍ရျခင္း
 • မည္သည့္မီးဖိုႏွင့္မဆို အသံုးျပဳ၍ရျခင္း
 • ပန္ကန္ေဆးစက္ (Diswasher) ျဖင့္လည္း ေဆးေၾကာ၍ရျခင္း
 • အလႊာ ၆လႊာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္အသံုးခံျခင္း
 • သာမန္အိုးမ်ားထက္ အပူရွိန္ကိုပိုမိုထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အသားဟင္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ႏူးအိေစျခင္း

 

LC (Love Cook) Wok Pan PM_WPW001

LC (Love Cook) Wok Pan PM_WPW001

by W&P Design
52,000 က်ပ္
 • ဆီလံုးဝမပါ (သို႔) ဆီနည္းနည္းျဖင့္သံုး၍ရျခင္း

 • အဆင့္ျမင့္ Titanium Non-stick coating ေၾကာင့္အိုးမကပ္ျခင္း

 • အလြယ္တကူေဆးေၾကာ၍ရျခင္း

 • မည္သည့္မီးဖိုႏွင့္မဆို အသံုးျပဳ၍ရျခင္း

 • ပန္ကန္ေဆးစက္ (Diswasher) ျဖင့္လည္း ေဆးေၾကာ၍ရျခင္း

 • အလႊာ ၆လႊာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္အသံုးခံျခင္း

 • သာမန္အိုးမ်ားထက္ အပူရွိန္ကိုပိုမိုထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အသားဟင္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ႏူးအိေစျခင္း