အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


SP Plastic 3D Show Case အဝတ္ထည့္ဘီဒို (2’ 5’ Size)

 • သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူျခင္း
 • အျမင့္ ၅ေပ၊ အက်ယ္ ၂ေပရွိျခင္း
 • ပစၥည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဆန္႕ဝင္ျခင္း
 • တာရွည္စြာအသံုးခံျခင္း

SP Plastic 3D Show Case အဝတ္ထည့္ဘီဒို (2’ 5’ Size)

 • သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူျခင္း
 • အျမင့္ ၅ေပ၊ အက်ယ္ ၂ေပရွိျခင္း
 • ပစၥည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဆန္႕ဝင္ျခင္း
 • တာရွည္စြာအသံုးခံျခင္း

SP Plastic 3D Show Case အဝတ္ထည့္ဘီဒို (2’ 5’ Size)

 • သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူျခင္း
 • အျမင့္ ၅ေပ၊ အက်ယ္ ၂ေပရွိျခင္း
 • ပစၥည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဆန္႕ဝင္ျခင္း
 • တာရွည္စြာအသံုးခံျခင္း
SP Plastic Shoe Case (၆ဆင့္)

SP Plastic Shoe Case (၆ဆင့္)

by W&P Design
15,000 က်ပ္

SP Plastic Shoe Case (၆ဆင့္)

 • အဆင့္၆ဆင့္ပါရွိသည့္ ဖိနပ္တင္စင္
 • 3D ပိတ္ဖိနပ္စင္
 • ေခါက္သိမ္းပီးသယ္ေဆာင္သြားနိုင္ျခင္း
 • အရြယ္အစားကေတာ့ (အလ်ား၂ေပ အနံ ၁ေပ အျမင့္၃ေပခြဲ)
SP Plastic Shoe Case (၆ဆင့္)

SP Plastic Shoe Case (၆ဆင့္)

by W&P Design
15,000 က်ပ္

SP Plastic Shoe Case (၆ဆင့္)

 • အဆင့္၆ဆင့္ပါရွိသည့္ ဖိနပ္တင္စင္
 • 3D ပိတ္ဖိနပ္စင္
 • ေခါက္သိမ္းပီးသယ္ေဆာင္သြားနိုင္ျခင္း
 • အရြယ္အစားကေတာ့ (အလ်ား၂ေပ အနံ ၁ေပ အျမင့္၃ေပခြဲ)
SP Plastic Shoe Case (၆ဆင့္)

SP Plastic Shoe Case (၆ဆင့္)

by W&P Design
15,000 က်ပ္

SP Plastic Shoe Case (၆ဆင့္)

 • အဆင့္၆ဆင့္ပါရွိသည့္ ဖိနပ္တင္စင္
 • 3D ပိတ္ဖိနပ္စင္
 • ေခါက္သိမ္းပီးသယ္ေဆာင္သြားနိုင္ျခင္း
 • အရြယ္အစားကေတာ့ (အလ်ား၂ေပ အနံ ၁ေပ အျမင့္၃ေပခြဲ)
SP Plastic Shoe Case (၆ဆင့္)

SP Plastic Shoe Case (၆ဆင့္)

by W&P Design
15,000 က်ပ္

SP Plastic Shoe Case (၆ဆင့္)

 • အဆင့္၆ဆင့္ပါရွိသည့္ ဖိနပ္တင္စင္
 • 3D ပိတ္ဖိနပ္စင္
 • ေခါက္သိမ္းပီးသယ္ေဆာင္သြားနိုင္ျခင္း
 • အရြယ္အစားကေတာ့ (အလ်ား၂ေပ အနံ ၁ေပ အျမင့္၃ေပခြဲ)
SP Plastic Shoe Case (၆ဆင့္)
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္

စာအုပ္ႏွင့္စာေရးကိရိယာမ်ား


ကား ႏွင့္ စက္မႈပစၥည္းမ်ား


SP Plastic Car Seats Receive Bag Accessories

SP Plastic Car Seats Receive Bag Accessories

by W&P Design
5,000 က်ပ္

SP Plastic Car Seats Receive Bag Accessories

 • ေရပုလင္းပါေထာင္ထားလို႕ရျခင္း
 • ဖုန္းပါထည့္ထားနိုင္ျခင္း
 • တစ္ရွဴးေဘာက္ပါပါရွိျခင္း
 • ထိုင္ခံုအေနာက္မွာခ်ိတ္ထားနိုင္ျခင္း
 • Quality ပိုင္းအာမခံျခင္း
SP Plastic Car Seats Receive Bag Accessories

SP Plastic Car Seats Receive Bag Accessories

by W&P Design
5,000 က်ပ္

SP Plastic Car Seats Receive Bag Accessories

 • ေရပုလင္းပါေထာင္ထားလို႕ရျခင္း
 • ဖုန္းပါထည့္ထားနိုင္ျခင္း
 • တစ္ရွဴးေဘာက္ပါပါရွိျခင္း
 • ထိုင္ခံုအေနာက္မွာခ်ိတ္ထားနိုင္ျခင္း
 • Quality ပိုင္းအာမခံျခင္း
SP Plastic Car Seats Receive Bag Accessories

SP Plastic Car Seats Receive Bag Accessories

by W&P Design
5,000 က်ပ္

SP Plastic Car Seats Receive Bag Accessories

 • ေရပုလင္းပါေထာင္ထားလို႕ရျခင္း
 • ဖုန္းပါထည့္ထားနိုင္ျခင္း
 • တစ္ရွဴးေဘာက္ပါပါရွိျခင္း
 • ထိုင္ခံုအေနာက္မွာခ်ိတ္ထားနိုင္ျခင္း
 • Quality ပိုင္းအာမခံျခင္း
SP Plastic Car Seat Mat, car Cushion (3 pcs)

SP Plastic Car Seat Mat, car Cushion (3 pcs)

by W&P Design
40,000 က်ပ္

SP Plastic Car Seat Mat (3 pcs)

 • မည္သည့္ကားတြင္မဆိုတပ္ဆင္အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • သားေရၾကိဳးျဖင့္ထိန္းထားျခင္း
 • ညစ္ပက္သည့္အခါေလွ်ာ္ဖြတ္နိုင္ျခင္း
 • ၃ခုတစ္စံုျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးမည္
SP Plastic Car Seat Mat, car Cushion (3 pcs)

SP Plastic Car Seat Mat, car Cushion (3 pcs)

by W&P Design
40,000 က်ပ္

SP Plastic Car Seat Mat (3 pcs)

 • မည္သည့္ကားတြင္မဆိုတပ္ဆင္အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • သားေရၾကိဳးျဖင့္ထိန္းထားျခင္း
 • ညစ္ပက္သည့္အခါေလွ်ာ္ဖြတ္နိုင္ျခင္း
 • ၃ခုတစ္စံုျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးမည္
SP Plastic Car Seat Mat, car Cushion (3 pcs)

SP Plastic Car Seat Mat, car Cushion (3 pcs)

by W&P Design
40,000 က်ပ္

SP Plastic Car Seat Mat (3 pcs)

 • မည္သည့္ကားတြင္မဆိုတပ္ဆင္အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • သားေရၾကိဳးျဖင့္ထိန္းထားျခင္း
 • ညစ္ပက္သည့္အခါေလွ်ာ္ဖြတ္နိုင္ျခင္း
 • ၃ခုတစ္စံုျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးမည္
SP Plastic Car Seat Mat, car Cushion (3 pcs)

SP Plastic Car Seat Mat, car Cushion (3 pcs)

by W&P Design
40,000 က်ပ္

SP Plastic Car Seat Mat (3 pcs)

 • မည္သည့္ကားတြင္မဆိုတပ္ဆင္အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • သားေရၾကိဳးျဖင့္ထိန္းထားျခင္း
 • ညစ္ပက္သည့္အခါေလွ်ာ္ဖြတ္နိုင္ျခင္း
 • ၃ခုတစ္စံုျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးမည္
SP Plastic Car Seat Mat, car Cushion (3 pcs)
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္

ကစားစရာႏွင့္ ကေလးပစၥည္းမ်ား


အနံ႕စုပ္ျဂိဳလ္သားရုပ္

 • အခန္းတြင္းရွိ အနံ႕ဆိုးမာ်းကို စုပ္ယူနိုုင္ျခင္း
 • ၂နွစ္အသံုးခံနိုင္ျခင္း
 • ျပန္ေလွ်ာ္၍အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • အရြယ္အစား ၁ေပ

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


SP Plastic Portable Mini Washing Machine

SP Plastic Portable Mini Washing Machine

by W&P Design
45,000 က်ပ္

SP Plastic Mini washing machine

 • အိမ္သံုးအဝတ္ေလ်ာ္စက္အေသးျဖစ္ျခင္း
 • ေရစား မီးစားသက္သာျခင္း
 • လူႀကီးအဝတ္ (ေျခာက္ထည္ခန္႔) ထိရျခင္း
 • ကေလးအဝတ္ (ရွစ္ထည္) အထိရျပီး
SP Plastic Portable Mini Washing Machine

SP Plastic Portable Mini Washing Machine

by W&P Design
45,000 က်ပ္

SP Plastic Mini washing machine

 • အိမ္သံုးအဝတ္ေလ်ာ္စက္အေသးျဖစ္ျခင္း
 • ေရစား မီးစားသက္သာျခင္း
 • လူႀကီးအဝတ္ (ေျခာက္ထည္ခန္႔) ထိရျခင္း
 • ကေလးအဝတ္ (ရွစ္ထည္) အထိရျပီး
SP Plastic Portable Mini Washing Machine

SP Plastic Portable Mini Washing Machine

by W&P Design
45,000 က်ပ္

SP Plastic Mini washing machine

 • အိမ္သံုးအဝတ္ေလ်ာ္စက္အေသးျဖစ္ျခင္း
 • ေရစား မီးစားသက္သာျခင္း
 • လူႀကီးအဝတ္ (ေျခာက္ထည္ခန္႔) ထိရျခင္း
 • ကေလးအဝတ္ (ရွစ္ထည္) အထိရျပီး

SP Plastic Show Case Cloth Dryer (အဝတ္ေျခာက္စက္)

 • အဝတ္ေျခာက္ခံစက္
 • အဝတ္မ်ားလိမ္ပိန္ရွိဳ႕ျခင္းမရွိ 
 • အဝတ္ေၾကျခင္းမရွိ
 • ေၾကမြလြယ္သည့္အဝတ္မ်ားအတြက္ ပို၍အဆင္ေျပျခင္း
 • Watt - 1000 W

SP Plastic Show Case Cloth Dryer (အဝတ္ေျခာက္စက္)

 • အဝတ္ေျခာက္ခံစက္
 • အဝတ္မ်ားလိမ္ပိန္ရွိဳ႕ျခင္းမရွိ 
 • အဝတ္ေၾကျခင္းမရွိ
 • ေၾကမြလြယ္သည့္အဝတ္မ်ားအတြက္ ပို၍အဆင္ေျပျခင္း
 • Watt - 1000 W

အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


SP Plastic Cosmetic Organizer (ၾကိတ္သားမွန္တင္ခံုအေသး)

 • အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အလြယ္တကူသိမ္းဆည္းထားနိုင္ျခင္း
 • ၾကိတ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • တစ္ေပေက်ာ္ပတ္လည္ရွိျခင္း
 • အံဆြဲသံုးခုပါဝင္ျခင္း
 • မွန္ပါတြဲလ်က္ပါရွိျခင္း

SP Plastic Cosmetic Organizer (ၾကိတ္သားမွန္တင္ခံုအေသး)

 • အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အလြယ္တကူသိမ္းဆည္းထားနိုင္ျခင္း
 • ၾကိတ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • တစ္ေပေက်ာ္ပတ္လည္ရွိျခင္း
 • အံဆြဲသံုးခုပါဝင္ျခင္း
 • မွန္ပါတြဲလ်က္ပါရွိျခင္း

SP Plastic Cosmetic Organizer (ၾကိတ္သားမွန္တင္ခံုအေသး)

 • အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အလြယ္တကူသိမ္းဆည္းထားနိုင္ျခင္း
 • ၾကိတ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • တစ္ေပေက်ာ္ပတ္လည္ရွိျခင္း
 • အံဆြဲသံုးခုပါဝင္ျခင္း
 • မွန္ပါတြဲလ်က္ပါရွိျခင္း

SP Plastic Cosmetic Organizer (ၾကိတ္သားမွန္တင္ခံုအေသး)

 • အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အလြယ္တကူသိမ္းဆည္းထားနိုင္ျခင္း
 • ၾကိတ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • တစ္ေပေက်ာ္ပတ္လည္ရွိျခင္း
 • အံဆြဲသံုးခုပါဝင္ျခင္း
 • မွန္ပါတြဲလ်က္ပါရွိျခင္း

SP Plastic Cosmetic Organizer (ၾကိတ္သားမွန္တင္ခံုအေသး)

 • အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အလြယ္တကူသိမ္းဆည္းထားနိုင္ျခင္း
 • ၾကိတ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • တစ္ေပေက်ာ္ပတ္လည္ရွိျခင္း
 • အံဆြဲသံုးခုပါဝင္ျခင္း
 • မွန္ပါတြဲလ်က္ပါရွိျခင္း

SP Plastic Cosmetic Organizer (ၾကိတ္သားမွန္တင္ခံုအေသး)

 • အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အလြယ္တကူသိမ္းဆည္းထားနိုင္ျခင္း
 • ၾကိတ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • တစ္ေပေက်ာ္ပတ္လည္ရွိျခင္း
 • အံဆြဲသံုးခုပါဝင္ျခင္း
 • မွန္ပါတြဲလ်က္ပါရွိျခင္း

SP Plastic Cosmetic Organizer (ၾကိတ္သားမွန္တင္ခံုအေသး)

 • အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အလြယ္တကူသိမ္းဆည္းထားနိုင္ျခင္း
 • ၾကိတ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • တစ္ေပေက်ာ္ပတ္လည္ရွိျခင္း
 • အံဆြဲသံုးခုပါဝင္ျခင္း
 • မွန္ပါတြဲလ်က္ပါရွိျခင္း