အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


Eushido 01 Soften Shampoo Sold out
6,500 က်ပ္

Eushido 01 Soften Shampoo

Eushido 01 Soften Shampoo

by W&P Design
6,500 က်ပ္
 • ဆံသားအားအရင္းမွအဖ်ားအထိ စိုေျပေတာက္ေျပာင္ေစျခင္း
 • မြဲေျခာက္ေသာဆံသားမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္တိုအတြင္းေရဓါတ္ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း
Eushido 01 Soften Shampoo Sold out
13,000 က်ပ္

Eushido 01 Soften Shampoo

Eushido 01 Soften Shampoo

by W&P Design
13,000 က်ပ္
 • ဆံသားအားအရင္းမွအဖ်ားအထိ စိုေျပေတာက္ေျပာင္ေစျခင္း
 • မြဲေျခာက္ေသာဆံသားမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္တိုအတြင္းေရဓါတ္ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း
Eushido 023 Perm/Color Shampoo Sold out

Eushido 023 Perm/Color Shampoo

by W&P Design
8,500 က်ပ္
 • ေဆးဆိုးထားေသာဆံသားမ်ားအား ပိုမိုေတာက္ေျပာင္ေစျခင္း
 • ဆံသားအတြက္လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓါတ္မ်ားကိုျဖည့္ေပးျခင္း
 • ဆံပင္အဖ်ားႏွစ္ခြျဖစ္သူမ်ား ႏွင့္ ဆံသားေျခာက္ေသြ႕သူမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ျခင္း
Eushido 023 Perm/Color Shampoo Sold out

Eushido 023 Perm/Color Shampoo

by W&P Design
17,000 က်ပ္
 • ေဆးဆိုးထားေသာဆံသားမ်ားအား ပိုမိုေတာက္ေျပာင္ေစျခင္း
 • ဆံသားအတြက္လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓါတ္မ်ားကိုျဖည့္ေပးျခင္း
 • ဆံပင္အဖ်ားႏွစ္ခြျဖစ္သူမ်ား ႏွင့္ ဆံသားေျခာက္ေသြ႕သူမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ျခင္း
Eushido 05 Regular Oil Shampoo Sold out

Eushido 05 Regular Oil Shampoo

by W&P Design
6,500 က်ပ္
 • ဦးေရျပားဆီထြက္ျခင္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း
 • အဆီျပန္သည့္ ဆံသားပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ျခင္း
Eushido 05 Regular Oil Shampoo Sold out

Eushido 05 Regular Oil Shampoo

by W&P Design
13,000 က်ပ္
 • ဦးေရျပားဆီထြက္ျခင္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း
 • အဆီျပန္သည့္ ဆံသားပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ျခင္း
Eushido 06 Borneol Shampoo Sold out
6,500 က်ပ္

Eushido 06 Borneol Shampoo

Eushido 06 Borneol Shampoo

by W&P Design
6,500 က်ပ္
 • ဦးေရပူသူမ်ား
 • ဇက္ေၾကာတတ္သူမ်ား
 • ဦးေရျပားႏွင့္ဆံသားအဆီျပန္သူမ်ား
 • ဆံပင္ကၽြတ္သူမ်ားအတြက္ အထူးပင္သင့္ေလ်ာ္
Eushido 06 Borneol Shampoo
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္