ဖက္ရွင္


MH Shoe ရိုးရာခ်ည္ဖိနပ္

MH Shoe ရိုးရာခ်ည္ဖိနပ္

 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ျခင္း
 • သက္ေသာင့္သက္သာျဖင့္စီးရျခင္း
 • ေျခေတာက္မနာျခင္း
 • လွလွပပေက်ာ့ရွင္းစြာဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • Size 34, 35, 36, 37, 38, 39
MH Shoe ရိုးရာခ်ည္ဖိနပ္

MH Shoe ခ်င္းရိုးရာခ်ည္ဖိနပ္

 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ျခင္း
 • သက္ေသာင့္သက္သာျဖင့္စီးရျခင္း
 • ေျခေတာက္မနာျခင္း
 • လွလွပပေက်ာ့ရွင္းစြာဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • Size 34, 35, 36, 37, 38, 39

MH Shoe ရိုးရာခ်ည္သားစစ္စစ္ေဒါက္ဖိနပ္

 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္
 • ခရမ္းနွင့္ ခဲေရာင္စပ္
 • ေဒါက္ဖိနပ္
 • Size – 34, 35, 36, 37, 38, 39
 • ထဘီနဲ႕ဘဲဝတ္ဝတ္၊ စကပ္အတိုအျဖင့္ဝတ္ဝတ္ လိုက္ဖက္ျခင္း

 

MH Shoe ခ်ည္သားစစ္စစ္ ခ်ိတ္စင္ရွဴးဖိနပ္အပါး

 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္
 • ေျခဖေနာင့္မနာျခင္း
 • ခ်ိတ္စင္ရွဴးဖိနပ္အပါး
 • တစ္ေနကုန္လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္လည္း ေျခေထာက္မနာျခင္း
 • Size – 34, 35, 36, 37, 38, 39

MH Shoe ခ်ည္သားစစ္စစ္ ပန္းေရာင္ကြက္ရွဴးဖိနပ္အပါး

 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖစ္ျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ျခင္း
 • ေျခဖေနာင့္မနာျခင္း
 • ဖိနပ္အပါးျဖစ္ျခင္း
 • Size – 34, 35, 36, 37, 38, 39

MH Shoe ခ်ည္သားစစ္စစ္ ရိုးရာစင္ဖိနပ္အပါး

 • ျမန္မာျပည္ထုတ္ရိုးရာဖိနပ္ျဖစ္ျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ျခင္း
 • ေျခဖေနာင့္နာက်င္မႈမရွိျခင္း
 • ေပါ့ေပါ့ပါးပါးရွိျခင္း
 • Size – 34, 35, 36, 37, 38, 39

MH Shoe ခ်ည္အကြက္ ရိုးရာစင္ဖိနပ္အပါး

 • ျမန္မာျပည္တြင္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ျခင္း
 • အလွမပ်က္ဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • ေျခဖေနာင့္မနာျခင္း
MH Shoe ခ်ည္အကြက္ ရိုးရာစင္ဖိနပ္အပါး
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္