အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


Korea Queen Water purifier
23,000 က်ပ္

Korea Queen Water purifier

Korea Queen Water purifier

by W&P Design
23,000 က်ပ္
 • Genuine Fresh Water!
 • 8-step Filtering System!

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


Master Kool Air Cooler Koolbot series MIK-07EC

Master Kool Air Cooler Koolbot series MIK-07EC

by W&P Design
104,000 က်ပ္

Master Kool Air Cooler Koolbot series MIK-07EC

 • ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို သန္႕စင္ေပးျခင္း
 • သာမန္ထက္ ၁၀ ဆ သက္သာေသာ စြမ္းအင္ အသံုးျပဳမႈ
 • ျပင္ပအပူခ်ိန္ကို ၅ ဒီဂရီ မွ ၁၅ ဒီဂရီ အထိ ေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္ျခင္း
 • ရသိုေလွာင္ထားနိုင္စြမ္းအား ၈ လီတာဆန္႕ဝင္ျခင္း
Master Kool Air Cooler Koolbot series MIK-07EC

Master Kool Air Cooler Koolbot series MIK-07EC

by W&P Design
104,000 က်ပ္

Master Kool Air Cooler Koolbot series MIK-07EC

 • ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို သန္႕စင္ေပးျခင္း
 • သာမန္ထက္ ၁၀ ဆ သက္သာေသာ စြမ္းအင္ အသံုးျပဳမႈ
 • ျပင္ပအပူခ်ိန္ကို ၅ ဒီဂရီ မွ ၁၅ ဒီဂရီ အထိ ေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္ျခင္း
 • ရသိုေလွာင္ထားနိုင္စြမ္းအား ၈ လီတာဆန္႕ဝင္ျခင္း
Master Kool Air Cooler Koolbot series MIK-07EX

Master Kool Air Cooler Koolbot series MIK-07EX

by W&P Design
110,000 က်ပ္

Master Kool Air Cooler Koolbot series  MIK-07EX

 • ေရသိုေလွာင္ထားနိုင္စြမ္းအား ၈ လီတာဆန္႕ဝင္ျခင္း
 • ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးျပီး ေလထုကို သန္႕စင္ေပးျခင္း
 • သာမန္ထက္ (၁၀)ဆ သက္သာေသာ စြမ္းအင္ အသံုးျပဳမႈ
 • ၈ နာရီ မွ ၁၂ နာရီ ထိ အၾကာအသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
Master Kool Air Cooler Koolbot series MIK-07EX

Master Kool Air Cooler Koolbot series MIK-07EX

by W&P Design
110,000 က်ပ္

Master Kool Air Cooler Koolbot series  MIK-07EX

 • ေရသိုေလွာင္ထားနိုင္စြမ္းအား ၈ လီတာဆန္႕ဝင္ျခင္း
 • ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးျပီး ေလထုကို သန္႕စင္ေပးျခင္း
 • သာမန္ထက္ (၁၀)ဆ သက္သာေသာ စြမ္းအင္ အသံုးျပဳမႈ
 • ၈ နာရီ မွ ၁၂ နာရီ ထိ အၾကာအသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
Master Kool Air Cooler Koolbot series MIK-15EX

Master Kool Air Cooler Koolbot series MIK-15EX

by W&P Design
150,000 က်ပ္

Master Kool Air Cooler Koolbot series MIK-15EX

 • လထုကို သန္႕စင္ေပးျခင္း
 • ျပင္ပအပူခ်ိန္ကို ၅ ဒီဂရီ မွ ၁၅ ဒီဂရီ အထိ ေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္ျခင္း
 • ထည့္ထားသည့္ေရကို ၇ နာရီခြဲ မွ ၁၀ နာရီ ထိ အၾကာအသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • Remote Control ျဖင့္ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • Touch panel ျဖင့္ အသံုးျပဳထားျခင္း
Master Kool Air Cooler Koolbot series MIK-15EX

Master Kool Air Cooler Koolbot series MIK-15EX

by W&P Design
150,000 က်ပ္

Master Kool Air Cooler Koolbot series MIK-15EX

 • လထုကို သန္႕စင္ေပးျခင္း
 • ျပင္ပအပူခ်ိန္ကို ၅ ဒီဂရီ မွ ၁၅ ဒီဂရီ အထိ ေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္ျခင္း
 • ထည့္ထားသည့္ေရကို ၇ နာရီခြဲ မွ ၁၀ နာရီ ထိ အၾကာအသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • Remote Control ျဖင့္ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • Touch panel ျဖင့္ အသံုးျပဳထားျခင္း
MITSUTARBO Korean Multifunction Pan (MTP-32F)
MITSUTARBO Korean Multifunction Pan (MTP-32F)
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္