အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


Hood Teka LDA TC 90
579,000 က်ပ္

Hood Teka LDA TC 90

Hood Teka LDA TC 90

by W&P Design
579,000 က်ပ္
 • Double turbine motor
 • Touch control with digital display
 • 3 speeds
 • Maximum exhaust capacity : 1200 m3/hr
 • Easy clean panel
 • 2 LED illumination
Hood Teka LDA 90
439,000 က်ပ္

Hood Teka LDA 90

Hood Teka LDA 90

by W&P Design
439,000 က်ပ္
 •   Push button control panel
 •   1 Nylon high temp. proof motor
 •   3 speeds
 •   Maximum exhaust capacity : 1200 m3/hr
 •   2 LED illumination
 •   Aluminium grease filters
Hood Teka LDH 90
399,000 က်ပ္

Hood Teka LDH 90

Hood Teka LDH 90

by W&P Design
399,000 က်ပ္
 • Double turbine motor
 • 3 speeds
 • Push button control
 • Maximum exhaust capacity : 1200 m3/hr
 • Double lamps
 • Easy clean panel
Teka Sink VIVA 120 2B 1D
139,000 က်ပ္

Teka Sink VIVA 120 2B 1D

Teka Sink VIVA 120 2B 1D

by W&P Design
139,000 က်ပ္
 • Material: Stainless steel
 • thickness 0.7 mm
 • Overall 500 x 1200 mm
 • Bowls 340 x 400 x 200 mm
 • 3 1/2 basket wastes, overflow and siphon
Teka Sink VIVA 100 1B 1D
89,000 က်ပ္

Teka Sink VIVA 100 1B 1D

Teka Sink VIVA 100 1B 1D

by W&P Design
89,000 က်ပ္
 • Material: Stainless steel
 • thickness 0.7 mm
 • Overall 500 x 1000 mm
 • Bowls 400 x 400 x 200 mm
 • 3 1/2 basket wastes, overflow and siphon
Teka Sink VIVA 80 1B 1D
79,000 က်ပ္

Teka Sink VIVA 80 1B 1D

Teka Sink VIVA 80 1B 1D

by W&P Design
79,000 က်ပ္
 • Material: Stainless steel
 • thickness 0.7 mm
 • Overall 500 x 1000 mm
 • Bowls 400 x 400 x 200 mm
 • 3 1/2 basket wastes, overflow and siphon
Teka Sink VIVA 65 1B 1/2D
75,000 က်ပ္

Teka Sink VIVA 65 1B 1/2D

Teka Sink VIVA 65 1B 1/2D

by W&P Design
75,000 က်ပ္
 • Material: Stainless steel, thickness 0.7 mm
 • Overall 640 x 480 mm
 • Bowls 400 x 400 x 170 mm
 • 3 1/2 basket wastes, overflow
Teka Sink VIVA 65 1B 1/2D
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


Teka double Gas Burners (GK LUX 73 2G AI AL 2TR)

Teka double Gas Burners (GK LUX 73 2G AI AL 2TR)

by W&P Design
290,000 က်ပ္
 • ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း
 • မီးဖိုတစ္ခုဆီတြင္ 4.3 kW အသံုးျပဳထားျခင္း
 • norminal power 8.4 KW အားအသံုးျပဳထားျခင္း
 • (1) Year Warranty ပါရွိျခင္း

 

Teka Double Gas Burners (G 73 2G AI AL 2TR)

Teka Double Gas Burners (G 73 2G AI AL 2TR)

by W&P Design
290,000 က်ပ္
 • ဖန္သားျပင္ပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း
 • မီးဖိုတစ္ခုဆီတြင္ 4.5 KW အသံုးျပဳထားျခင္း
 • norminal power 10 kW အားအသံုးျပဳထားျခင္း
 • (1) Year Warranty ပါရွိျခင္း

 

Teka Double Gas Burners (GS 73 2G AI AL 2TR)

Teka Double Gas Burners (GS 73 2G AI AL 2TR)

by W&P Design
269,000 က်ပ္
 • ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း
 • မီးဖိုတစ္ခုဆီတြင္ 3.8 KW အသံုးျပဳထားျခင္း
 • norminal power 7.6 KW အသံုးျပဳထားျခင္း
 • (1) Year Warranty ပါရွိျခင္း
Teka Double Gas Burners (GI 2.2)

Teka Double Gas Burners (GI 2.2)

by W&P Design
139,000 က်ပ္
 • ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထားျခင္း
 • မီးဖိုတစ္ခုဆီတြင္ 3kW အသံုးျပဳထားျခင္း
 • norminal power 6kW အသံုးျပဳထားျခင္း
 • (1) Year Warranty ပါရွိျခင္း
Teka GXL2 2-burner gas stove
89,000 က်ပ္

Teka GXL2 2-burner gas stove

Teka GXL2 2-burner gas stove

by W&P Design
89,000 က်ပ္
 • control knobs ပါဝင္ျခင္း
 • burners တစ္ခုဆီတြင္ 3.5 kW အသံုးျပဳထားျခင္း
 • norminal power 7 kW အသံုးျပဳထားျခင္း
 • (1) Year Warranty ပါရွိျခင္း
Teka Gas Stove (GXI 2)
139,000 က်ပ္

Teka Gas Stove (GXI 2)

Teka Gas Stove (GXI 2)

by W&P Design
139,000 က်ပ္
 • electronic ignition system ပါရွိျခင္း
 • norminal power 7.5kW အားအသံုးျပဳထားျခင္း
 • (1) Year Warranty ပါရွိျခင္း
Teka 2 head gas stove (GGX 2G)

Teka 2 head gas stove (GGX 2G)

by W&P Design
79,000 က်ပ္
 • Electronic ignition system ပါရွိျခင္း
 • high power 4.5 kW အားအသံုးျပဳထားျခင္း
 • norminal power  9 kW အားအသံုးျပဳထားျခင္း
 • (1) Year Warrany ပါရွိျခင္း
Teka 2 head gas stove (GGX 2G)
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္