ဖက္ရွင္


Puma Rihanna Sneaker (black with flower pattern)

Puma Rihanna Sneaker (black with flower pattern)

by W&P Design
220,000 က်ပ္

Puma Rihanna Sneaker  

 • Design ေကာင္းမြန္ဆန္းသစ္ျခင္း။ 
 • ေပါ့ပါးျပီး သက္ေသာင့္သက္သာစီးႏိုင္ျခင္း။
 • ေျခေထာက္ကုိနာက်င္ျခင္းမရိွေစျခင္း။ 
 • Style က်ျပီး လွပျခင္း။ 
Puma Rihanna Sneaker (black with grey stripe) (

Puma Rihanna Sneaker (black with grey stripe) (

by W&P Design
220,000 က်ပ္

Puma Rihanna Sneaker  

 • Design ေကာင္းမြန္ဆန္းသစ္ျခင္း။ 
 • ေပါ့ပါးျပီး သက္ေသာင့္သက္သာစီးႏိုင္ျခင္း။
 • ေျခေထာက္ကုိနာက်င္ျခင္းမရိွေစျခင္း။ 
 • Style က်ျပီး လွပျခင္း။ 
 • အမိ်ဳးသားေရာ အမိ်ဳဳဳးသမီးပါ ဝတ္ဆင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ 
Puma Rihanna Sneaker (coffee) (36)

Puma Rihanna Sneaker (coffee) (36)

by W&P Design
220,000 က်ပ္

Puma Rihanna Sneaker  

 • Design ေကာင္းမြန္ဆန္းသစ္ျခင္း။ 
 • ေပါ့ပါးျပီး သက္ေသာင့္သက္သာစီးႏိုင္ျခင္း။
 • ေျခေထာက္ကုိနာက်င္ျခင္းမရိွေစျခင္း။ 
 • Style က်ျပီး လွပျခင္း။ 
 • အမိ်ဳးသားေရာ အမိ်ဳဳဳးသမီးပါ ဝတ္ဆင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ 
Puma Rihanna Sneaker (full black with thick sole

Puma Rihanna Sneaker (full black with thick sole

by W&P Design
220,000 က်ပ္

Puma Rihanna Sneaker  

 • Design ေကာင္းမြန္ဆန္းသစ္ျခင္း။ 
 • ေပါ့ပါးျပီး သက္ေသာင့္သက္သာစီးႏိုင္ျခင္း။
 • ေျခေထာက္ကုိနာက်င္ျခင္းမရိွေစျခင္း။ 
 • Style က်ျပီး လွပျခင္း။ 
 • အမိ်ဳးသားေရာ အမိ်ဳဳဳးသမီးပါ ဝတ္ဆင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ 
Puma Rihanna Sneaker (grey with flower pattern)

Puma Rihanna Sneaker (grey with flower pattern)

by W&P Design
220,000 က်ပ္

Puma Rihanna Sneaker  

 • Design ေကာင္းမြန္ဆန္းသစ္ျခင္း။ 
 • ေပါ့ပါးျပီး သက္ေသာင့္သက္သာစီးႏိုင္ျခင္း။
 • ေျခေထာက္ကုိနာက်င္ျခင္းမရိွေစျခင္း။ 
 • Style က်ျပီး လွပျခင္း။ 
 • အမိ်ဳးသားေရာ အမိ်ဳဳဳးသမီးပါ ဝတ္ဆင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ 
Puma Rihanna Sneaker (pink) (36)

Puma Rihanna Sneaker (pink) (36)

by W&P Design
220,000 က်ပ္

Puma Rihanna Sneaker  

 • Design ေကာင္းမြန္ဆန္းသစ္ျခင္း။ 
 • ေပါ့ပါးျပီး သက္ေသာင့္သက္သာစီးႏိုင္ျခင္း။
 • ေျခေထာက္ကုိနာက်င္ျခင္းမရိွေစျခင္း။ 
 • Style က်ျပီး လွပျခင္း။ 
Puma Rihanna Sneaker (white with black stripe) (

Puma Rihanna Sneaker (white with black stripe) (

by W&P Design
220,000 က်ပ္

Puma Rihanna Sneaker  

 • Design ေကာင္းမြန္ဆန္းသစ္ျခင္း။ 
 • ေပါ့ပါးျပီး သက္ေသာင့္သက္သာစီးႏိုင္ျခင္း။
 • ေျခေထာက္ကုိနာက်င္ျခင္းမရိွေစျခင္း။ 
 • Style က်ျပီး လွပျခင္း။